C3

C3C3
S-Black RAL 9005
V-White RAL 9010
A (pz) B M1  Pakis tk. Art #
1 8.1 1.7 PE 5000 C3-8.1S 
1 8.1 1.7 PE 5000 C3-8.1V 
2 12 1.7 PE 5000 C3-12S 
2 12 1.7 PE 5000 C3-12V 
3 13 2.4 PE 5000 C3-13S 
3 13 2.4 PE 5000 C3-13V 
3 15 2.4 PE 2500 C3-15S 
3 15 2.4 PE 2500 C3-15V 
4 14 2.2 PE 2500 C3-14S 
4 14 2.2 PE 2500 C3-14V 
4 18.1 2.2 PE 1000 C3-18.1S 
4 18.1 2.2 PE 1000 C3-18.1V 
5 18.2 2.2 PE 1000 C3-18.2S 
5 18.2 2.2 PE 1000 C3-18.2V